Papieskie barwy

Z o­ka­zji XV Dnia Pa­pie­skiego, przy­pa­dają­ce­go w tym roku na nie­dzielę 11 paź­dzier­nika, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas przy­go­towa­ło ga­zet­kę o św. Janie Pawle II oraz zor­ga­ni­zowało akcję „barwy pa­pie­skie”. W pią­tek 9 paź­dzier­nika u­cznio­wie prze­biera­li się w ko­lory żółto-białe.

Naj­wię­cej osób prze­bra­ło się w kla­sach:
4b – I miej­sce
6b – II miej­sce
5d – III miej­sce

GRATULUJEMY!

Drukuj E-mail