Zlot SK Caritas w Rzeszowie

W dniach 12–13 wrze­śnia nasze SKC wzię­ło u­dział w Ogól­no­pol­skim Zjeź­dzie Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas w Rze­szo­wie. Ha­słem prze­wod­nim spo­tka­nia były słowa św. Fau­sty­ny „Panie, spraw, aby moje serce było mi­ło­sier­ne…”. W Rze­szow­skiej Hali „Pod­promie” ze­bra­ło się ok. 2,5 ty­sią­ca wo­lon­ta­riu­szy SKC z całej Pol­ski. Wśród nich było rów­nież 13 wo­lon­ta­riu­szy z na­szej szko­ły.

Pierw­szym przy­stan­kiem w na­szym piel­grzy­mo­wa­niu było Sank­tu­arium Matki Bożej Kę­bel­skiej w Wą­wol­ni­cy, gdzie u­czest­ni­czy­liśmy w Eu­cha­ry­stii, po­wie­rza­jąc na ręce Maryi nasz co­dzien­ny trud i ra­dość po­mocy innym. W pro­gra­mie zlotu zna­lazły się: świa­dec­twa dzia­łal­no­ści wo­lon­ta­riu­szy SKC w in­nych die­cezjach, wspól­na za­bawa przy a­kom­paniamen­cie ze­spo­łu Szan­ty, nie­sa­mo­wite po­ka­zy eks­tremal­nej jazdy na ro­we­rze i pięk­nych u­kła­dów gim­na­stycz­nych. Wie­czo­rem prze­szli­śmy pod rze­szow­skie fon­tan­ny, gdzie odbył się za­pie­rają­cy dech w pier­siach mul­ti­me­dial­ny pokaz.

Na­stęp­ny dzień roz­poczę­li­śmy Mar­szem Mi­ło­sier­dzia, gdzie przy ko­lej­nych sta­cjach mo­gli­śmy po­znać i od­kryć na nowo po­sta­ci świę­tych, któ­rzy w swoim życiu peł­ni­li czyny mi­ło­sier­dzia. Spot­ka­nie za­koń­czy­ła Eu­cha­ry­stia w Ogro­dach Ber­nar­dyń­skich pod prze­wod­nic­twem J.E. Bi­sku­pa Rze­szow­skiego Jana Wą­tro­by.

Drukuj E-mail