Adopcja Serca

W czerw­cu 2013 o­trzy­ma­li­śmy in­for­ma­cję, że zo­sta­ła za­koń­czona ad­op­cja serca Par­ty­ka Mwan­zy, który od 2009 roku był pod naszą o­pie­ką. Cie­szy­my się z u­czy­nio­ne­go dobra i życzy Pa­try­ko­wi wielu Bo­żych łask i po­wodze­nia w życiu. Od wrze­śnia 2013 roku szko­ła pod­ję­ła się o­pie­ki nad ko­lej­nym dziec­kiem, a jest nią 12-let­nia Al­phon­si­ne Tuy­ishimire z Rwan­dy. W celu zdo­by­cia środ­ków po­trzeb­nych na naukę i u­trzy­ma­nie dziew­czyn­ki Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas or­ga­ni­zu­je w paź­dzier­niku ka­wiaren­kę mi­syj­ną, któ­rej do­chód prze­zna­czo­ny jest w ca­ło­ści na pomoc Al­phon­si­nie.

List od Al­pon­si­ny z 2013 roku:

Bar­dzo dzię­ku­ję za Waszą pomoc, dzię­ki któ­rej mogę się uczyć. Wasza pomoc bar­dzo mnie cie­szy. Dzię­ki Wa­szej po­mocy, ku­pi­łam przy­bo­ry szkol­ne i mam o­pła­coną szko­łę. Nie­chaj Boża Opatrz­ność bę­dzie za­wsze z Wami. Pra­gnę­łabym Was zo­ba­czyć oczy w oczy. Nie­chaj Bóg Was chro­ni i daje Wam same dobre rze­czy.
Al­phon­si­ne

List od Al­phon­si­ny z marca 2015 roku:

Dro­dzy Ro­dzi­ce, dzień dobry!
Je­stem bar­dzo za­do­wolona, że do Was piszę ten list z po­zdro­wie­nia­mi i z moimi no­wi­na­mi. No­wi­ny są dobre, wszy­scy w domu są zdro­wi. W szko­le do­brze mi idzie, cho­dzę do V klasy pod­sta­wowej. Mam wszyst­kie ma­te­riały szkol­ne, mun­durek i o­pła­cone cze­sne. Wszyst­ko dzię­ki Wam. Rok 2014 i 2015 były po­my­śle, bo nikt w domu nie cho­rował prócz mego ojca, który miał pro­ble­my z nogą. Moi dro­dzy Ro­dzi­ce, ko­cham Was i życzę ra­do­snej Wiel­ka­no­cy oraz Bo­że­go bło­gosła­wień­stwa.
Wasza Al­phon­si­ne

List od Al­phon­si­ny z czerwca 2016 roku:

Dro­dzy Ro­dzi­ce, któ­rych bar­dzo ko­cham.

Jak się macie? U mnie do­brze i piszę do Was ten list, aby Wam do­nieść, że u mnie wszyst­ko do­brze. Zdro­wie mi do­pi­su­je i nikt w mojej ro­dzi­nie nie cho­ru­je. W szko­le do­brze mi idzie. Do­szłam do VI klasy pod­sta­wowej i przy­go­towu­ję się do eg­za­mi­nu pań­stwo­we­go na za­koń­cze­nie pod­sta­wów­ki. Dro­dzy Ro­dzi­ce, mó­dl­cie się za mnie, abym się do­sta­ła do szko­ły śred­niej. Dzię­ku­ję Wam też za Waszą pomoc, dzię­ki któ­rej za­wsze mia­łam przy­bo­ry szkol­ne. Niech Bóg Wam bło­gosła­wi i nad Wami czuwa.

 

Wasza córka Al­phon­si­ne

W paź­dzier­niku 2016 roku nasze SKC zor­ga­ni­zowało ko­lej­ną ka­wiaren­kę mi­syj­ną. Uzy­ska­ne w ten spo­sób pie­nią­dze po­zwoli­ły na o­pła­ce­nie ko­lej­nych 6 mie­się­cy nauki dziew­czyn­ki. Wpła­ty wo­lon­ta­riu­sze SKC do­kona­li o­sobi­ście 25 li­sto­pa­da w Se­kreta­riacie Mi­syj­nym Księ­ży Pal­lo­ty­nów w War­szawie. Przy tej o­ka­zji zo­sta­wi­li list do Al­po­ni­siny bę­dą­cy naszą od­powie­dzią na o­trzy­ma­ne od niej wia­do­mo­ści. A oto jego treść:

Droga Al­phon­si­no!
Pi­sze­my do Cie­bie, aby po­dzię­kować Ci za Twoje miłe listy. Cie­szy­my się, że do­brze ra­dzisz sobie w szko­le i że je­steś zdro­wa. Je­steśmy u­cznia­mi klas IV–VI Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku. Jest to mia­sto po­łożone nie­da­leko War­szawy – sto­li­cy Pol­ski. Na­le­ży­my do Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas, które zaj­mu­je się po­ma­ganiem innym o­sobom. Spra­wia nam ra­dość u­szczę­śli­wia­nie in­nych. Cho­dzi­my z przed­sta­wieniami do domów dla osób star­szych. Mamy też wspól­ne wy­jaz­dy, na któ­rych spo­ty­ka­my się z in­ny­mi wo­lon­ta­riu­szami. Ucie­szy­ło nas Twoje o­powia­danie o zwie­rząt­kach. My rów­nież je lu­bi­my. Wielu z nas w domu ma psy, koty, rybki lub cho­mi­ki. Oprócz u­dzie­la­nia się w wo­lon­ta­riacie, każdy z nas ma swoje hobby: u­pra­wianie róż­nych spor­tów, ry­so­wa­nie, śpie­wa­nie albo czy­ta­nie ksią­żek. Prze­sy­ła­my Ci rów­nież nasze zdję­cie. Mamy na­dzie­ję, że spra­wi ci ono ra­dość. Kiedy o­trzy­masz ten list za­pew­ne będą już świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia, dla­te­go z tej o­ka­zji ży­czymy Tobie i Two­jej Ro­dzi­nie Ra­do­snych Świąt Na­ro­dze­nia Pana Je­zu­sa. A poza tym, ży­czymy Ci wielu suk­ce­sów w szko­le. Ko­cha­my Cię.
Twoi Ro­dzi­ce

 

Drukuj E-mail