Pomoc dla Nepalu

Współ­czu­jąc miesz­kań­com Ne­pa­lu, któ­rzy zo­sta­li do­świad­cze­ni trzę­sie­niem ziemi zor­ga­ni­zowaliśmy zbiór­kę do pu­szek. Przez cały ty­dzień od 7 do 10 maja nasi wo­lon­ta­riu­sze odwiedzali klasy zbie­ra­jąc datki. W sumie u­zbie­ra­liśmy 678,46 zł. W akcji wzię­ło rów­nież u­dział Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu.

Drukuj E-mail