Nasze ZOO

Dziękujemy!

Pod­czas te­go­rocz­nych wa­kacji grupa ro­dzi­ców u­czniów klasy 3a prze­pro­wa­dzi­ła re­mont sali lek­cyj­nej nr 22A.

Dy­rek­cja Sz­ko­ły, wy­cho­waw­czyni wraz z u­cznia­mi ser­decz­nie dzię­ku­ją Ro­dzi­com u­czniów klasy 3a za za­ku­pie­nie farb i po­ma­lowanie sali lek­cyj­nej, za­ku­pie­nie i za­in­stalo­wanie wen­ty­la­to­rów su­fi­to­wych, listw przy­po­dłogowych, ta­blic, u­sta­wianie mebli. Je­steśmy wdzięcz­ni za o­ka­zane przez Pań­stwa serce i przy­ja­zną dłoń. Dzi­siaj sala za­chwy­ca swoim wy­glą­dem i jest nie tylko miej­scem do nauki, ale i do za­bawy.

Czytaj dalej

Rok dla Niepodległej: Mistrzo­stwa Szkoły w Sza­chach

Po raz dwu­na­sty nasza szko­ła go­ści­ła mło­dych sza­chi­stów. Tym razem Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły w Sza­chach Szyb­kich wpi­sa­ły się w ob­chody 100-lecia od­zy­ska­nia nie­pod­legło­ści przez Pol­skę. Nasz tur­niej do­łą­czył do i­nicja­ty­wy „100 Tur­nie­jów na 100-lecie Odzy­ska­nia Nie­po­dległo­ści”.

Czytaj dalej

Dwunastkowy Dzień Dziecka

W po­nie­dzia­łek, 4 czerw­ca w na­szej szko­le odbył się pik­nik z o­ka­zji Dnia Dziec­ka. Na pla­cu przy szko­le po­wsta­ło praw­dzi­we we­so­łe mia­stecz­ko. Eu­ro­bun­ge­e, ku­le wod­ne, zjeż­dżal­nie, dmu­cha­ne zamki, po­ka­zy cyr­ko­we to tyl­ko nie­któ­re z a­trak­cji przy­go­towa­nych dla u­czniów. Nie­zwy­kły czas za­bawy za­koń­czył się Fe­sti­wa­lem Ko­lorów, a w świat wy­sła­ne zo­sta­ły wie­lo­barw­ne ba­lo­ny. Ten pe­łen wra­żeń dzień na pew­no dłu­go po­zosta­nie w pa­mię­ci wszyst­kich dzie­ci.

Czytaj dalej

Po zdrowie do otwockich lasów

W pią­tek, 25 maja, u­czen­ni­ce na­szej szko­ły wzię­ły u­dział w raj­dzie ro­we­rowym zor­ga­ni­zowanym przez o­twoc­ki sa­ne­pid. Rajd był pod­su­mowa­niem pro­gra­mu „Trzy­maj formę”, któ­re­go celem jest pro­mowa­nie zdro­we­go stylu życia. Mimo upału, desz­czu, piasz­czy­stych dróg i stro­mych pa­gór­ków, nasze u­czen­ni­ce po­kona­ły 20 km trasy. Pod­su­mowa­niem rajdu było o­gni­sko, gdzie każdy mógł od­począć, po­si­lić się i po­dzie­lić wra­że­niami z wy­pra­wy.

Czytaj dalej

W Magicznych Ogrodach

24 maja klasa 2a i 2b po­je­cha­ły na ca­ło­dniową wy­ciecz­kę do „Ma­gicz­nych Ogro­dów”. Po­zna­li­śmy se­kret­ne życie ich miesz­kań­ców. Za­przy­jaź­ni­liśmy się z Kra­sno­lu­dami, Bul­wia­kami, Mor­dola­mi, Skrza­tami. Zwie­dziliśmy dom Cza­ro­dzie­ja, Zamek Wró­żek, Do­li­nę Kwia­to­wą, Mar­chew­ko­we Pole, Ro­ban­kową Łąkę, Kra­sno­ludz­ki Gród, Mro­czy­sko, Smo­cze Gniaz­do. Były pysz­ne lody i grill. Wi­zy­ta na o­grom­nym placu zabaw ze zjeż­dżal­niami, tram­po­li­nami i in­ny­mi a­trak­cjami za­koń­czy­ła ten wspa­niały dzień.

Czytaj dalej

Rok dla Niepodległej: Święto Konstytucji 3 Maja

Po­czet sztan­daro­wy, har­ce­rze i na­uczy­cie­le re­prezen­to­wa­li naszą szko­łę w miej­skich u­ro­czy­sto­ściach z o­ka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Nie za­brakło rów­nież u­czniów wraz z ro­dzi­ca­mi. Uczest­ni­czy­liśmy we Mszy św., zło­ży­li­śmy rów­nież wią­zan­kę pod po­mni­kiem przy ul. Ko­ściusz­ki.

Rok dla Niepodległej: Wiwat Kon­sty­tu­cja! Wiwat 3 Maja!

W pią­tek, tuż przed ma­jo­wą prze­rwą w nauce, spo­tka­li­śmy się, aby zo­ba­czyć przed­sta­wienie przy­go­towa­ne z o­ka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Dzię­ku­je­my u­czniom klasy 4d i pani Ani­cie Woj­cie­chow­skiej za wpro­wa­dze­nie nas w ra­do­sny, ale i pełen za­du­my na­strój. Wiwat Kon­sty­tu­cja! Wiwat 3 Maja!

Czytaj dalej

List do Ziemi

Droga Ziemio!
Przepraszam.
Chociaż, czy sens jest przepraszać?
Czy „przepraszam” bez poprawy nie jest tylko pustym słówkiem?
Ale jednak przepraszam.
Dlaczego?
Gdy popełniam błędy, jestem tylko człowiekiem.
Miliony ludzi popełniło te błędy.
Nie każdy chciał skłonić się do refleksji.
A ja skłaniam.
Chcę się poprawić
Chociaż troszeczkę.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…