Nasze jasełka nagrodzone

Przy­go­towa­ne przez Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas ja­seł­ka wzię­ły u­dział w XXV Prze­glą­dzie Ja­se­łek zor­ga­ni­zowanym przez Otwoc­kie Cen­trum Kul­tury. Wy­si­łek mło­dych ak­to­rów zo­stał do­ce­niony przez ko­mi­sję kon­kur­sową, która u­zna­ła, że w ka­te­go­rii klas 6–7 były one naj­lep­sze.

Zanim przed­sta­wienie za­pre­zen­to­wano ko­mi­sji kon­kur­sowej mogli je zo­ba­czyć u­cznio­wie na­szej szko­ły, przed­szko­la­ki z Przedsz­ko­la nr 4 oraz pa­rafianie Pa­rafii Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go w Otwoc­ku na os. Ługi.

Drukuj E-mail