Rok dla Niepodległej: „Polska nowym Betlejem”

„Pol­ska nowym Be­tlejem” – pod takim ty­tu­łem Sz­kol­ne Koła Ca­ri­tas przy­go­towa­ło ja­seł­ka bo­żona­rodze­niowe, w któ­rym nowym Be­tlejem jest Pol­ska. W przed­sta­wieniu o­prócz e­wan­gelicz­nych po­sta­ci: Maryi, Jó­ze­fa, Dzie­ciąt­ka, a­nio­łów pa­ste­rzy, po­ja­wi­ły się pory roku pro­wa­dząc do żłób­ka kwia­ty, owoce, śnie­żyn­ki. Po­kłon Je­zu­so­wi od­da­li rów­nież pol­scy kró­lo­wie, Pol­ska i jej dzie­ci.

Na sce­nie po­ja­wi­ły się rów­nież ptaki śpie­wa­ją­ce Dzie­ciąt­ku swoje trele. Przed­sta­wienie u­bo­ga­cił śpiew kolęd i pa­sto­rałek. Ja­seł­ka, 21 i 22 grud­nia, o­bej­rzeli u­cznio­wie na­szej szko­ły. Przed­sta­wienie wpro­wa­dzi­ło u­czniów w świą­tecz­ną at­mos­fe­rę i przy­go­towa­ło do zbli­ża­ją­cych się świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia.

Drukuj E-mail