Tydzień Misyjny

„Idź­cie i gło­ście” pod ta­kich ha­słem roz­począł się ko­lej­ny Ty­dzień Mi­syj­ny. Z tej o­ka­zji w nie­dzielę 21 paź­dzier­nika wo­lon­ta­riu­sze ze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas wzię­li czyn­ny u­dział w li­tur­gii Mszy św. dla dzie­ci o godz. 11.00. Czy­ta­li Słowo Boże, mo­dli­twę wier­nych oraz u­czest­ni­czy­li w pro­ce­sji z da­rami, pod­czas któ­rej przy­nie­śli do oł­ta­rza sym­bo­licz­ne dary: wodę, ziar­na zbóż, krzyż, sól, Pismo świę­te. Była to rów­nież o­ka­zja do mo­dli­twy za misje i mi­sjo­na­rzy.

W po­nie­dzia­łek, 23 paź­dzier­nika wo­lon­ta­riu­sze SKC zor­ga­ni­zowali ka­wiaren­kę, któ­rej cał­ko­wi­ty do­chód zo­stał prze­zna­czo­ny na rzecz Al­phon­si­ny z Rwan­dy – dziew­czyn­ki, która zo­stała ad­op­towana przez szko­łę w ra­mach tzw. „ad­op­cji serca”.

Drukuj E-mail