XVII Dzień Papieski

W pią­tek, 6 paź­dzier­nika świę­to­wa­liśmy XVII już Dzień Pa­pie­ski. W tym roku prze­biegał on pod ha­słem „Idźmy na­przód z na­dzie­ją”. Z tej o­ka­zji u­cznio­wi na­szej szko­ły u­bra­li się w ko­lory żółto-białe.

W kla­sach I–III naj­wię­cej osób prze­bra­ło się w:
1c, 3c – I miej­sce
3e – II miej­sce
3b – III miej­sce


Na­to­miast w kla­sach IV–VII wy­ni­ki były na­stę­pu­ją­ce:
7a – I miej­sce
5d – II miej­sce
5b, 6b, 7c – III miej­sce


GRATULUJEMY!
 

Drukuj E-mail