Kampania „Kilometry Caritas”

Od marca do maja 2016 nasze SKC wzię­ło u­dział w Kam­panii „Ki­lo­me­try Ca­ri­tas” zor­ga­ni­zowanej przez Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej. Akcja po­le­ga­ła na u­zbie­ra­niu jak naj­więk­szej i­lo­ści monet 1 zł, a potem u­two­rze­niu z nich me­tro­wych pa­sków. W tym celu kwe­sto­wa­li­śmy 24 kwiet­nia przy pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, zor­ga­ni­zowaliśmy zbiór­kę ma­ku­latury oraz ka­wiaren­kę na te­renie SP 12. Udało nam się u­zbie­rać 45 m monet 1zł.

W niedzielę, 29 maja wzię­liśmy u­dział w Pik­niku Ro­dzin­nym w War­szawie, pod­czas któ­re­go zo­sta­ły o­głoszone wy­ni­ki akcji „Ki­lo­me­try Ca­ri­tas”. Cie­szy­my się, że w ka­te­go­rii SKC zdo­by­li­śmy IV miej­sce. Pod­czas im­pre­zy było sze­reg róż­nych a­trak­cji: zjeż­dżal­nia, tram­po­li­na, ma­lo­wanie twa­rzy, moż­li­wość sa­mo­dziel­nego wy­ko­na­nia pizzy po­łą­czona z jej kon­sump­cją. Na przy­go­towa­nej sce­nie wy­stą­pi­ły ze­spo­ły ta­necz­ne, i­lu­zjo­nista. Obej­rzeli­śmy też pokaz cyr­ko­wy i mo­gli­śmy nawet do­tknąć węża. Pik­nik za­koń­czył kon­cert Dja Wiki. Wszy­scy wo­lon­ta­riu­sze świet­nie się ba­wi­li. Im­pre­za była bar­dzo udana. Cze­ka­my na na­stęp­ny rok.

Drukuj E-mail