Jan Paweł II – Wiel­ki Piel­grzym

Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 9 w Otwoc­ku zor­ga­ni­zowała dla klas 1–3 kon­kurs pla­stycz­ny „Jan Paweł II – Wiel­ki Piel­grzym”. Spo­śród ry­sun­ków wy­ko­na­nych przez na­szych u­czniów ko­mi­sja do etapu mię­dzysz­kol­ne­go wy­typo­wa­ła prace au­tor­stwa: Ma­ry­si Ma­li­now­skiej, Mar­le­ny Trza­skow­skiej oraz Ka­ro­la Orze­łow­skiego. 12 maja pod­czas ob­chodów świę­ta pa­tro­na szko­ły zo­sta­ły o­głoszone wy­ni­ki. Cie­szy­my się, że ry­su­nek Ka­ro­la zdo­był 2. miej­sce, a praca Mar­ce­li­ny zo­sta­ła wy­róż­nio­na. Wszyst­kim dzie­ciom ży­czymy dal­szych suk­ce­sów pla­stycz­nych.

Drukuj E-mail