Dzień Papieski w Dwunastce

Dla u­czcze­nia na­sze­go wiel­kiego ro­da­ka – św. Jana Pawła II, 16 paź­dzier­nika, u­cznio­wie na­szej szko­ły zo­sta­li za­pro­sze­ni do u­bra­nia się w ko­lory żółto-białe. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w akcję prze­pro­wa­dzoną przez SK Ca­ri­tas, a szcze­gól­nie kla­som 1b, 2b, 5b, 4b, 5d, 6g, 5e, w któ­rych naj­licz­niej kró­lo­wał kolor flagi pa­pie­skiej.

Po­nad­to, na pierw­szej i dru­giej prze­rwie, już po raz drugi odbył się Kon­kurs Wie­dzy o św. Janie Pawle II – „Koło For­tu­ny”. Na wszyst­kich, któ­rzy po­praw­nie od­powie­dzieli na wy­lo­sowa­ne py­ta­nie cze­ka­ły na­gro­dy. Kon­kurs spo­tkał się z dużym za­in­te­reso­waniem ze stro­ny u­czniów, o czym świad­czy­ła długa ko­lej­ka do „Koła For­tu­ny”.

Drukuj E-mail