Międzynarodowy Dzień Pokoju

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Po­koju zo­stał usta­no­wiony w 1981 roku przez Or­ga­ni­zację Na­ro­dów Zjed­no­czonych, a od 2001 roku jest ob­chodzony co­rocz­nie 21 wrze­śnia. W czwar­tek, 19 wrze­śnia włą­czy­li­śmy się w ob­chody tego dnia. Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Po­koju sta­no­wi za­chę­tę dla rzą­dzących do za­wie­szenia broni i po­wstrzy­ma­nia się od sto­sowa­nia prze­mo­cy. Dla nas wszyst­kich jest o­ka­zją do u­świa­do­mie­nia sobie, jak wiel­ką war­to­ścią jest pokój oraz we­zwa­niem do gor­li­wej mo­dli­twy w in­ten­cji po­koju.

Z tej o­ka­zji u­cznio­wie na­szej szko­ły zo­sta­li za­pro­sze­ni do u­bra­nia się w białe ko­szul­ki. Na ko­ry­ta­rzach za­wi­sły o­kolicz­no­ściowe pla­katy. O godz. 11.45 de­lega­cja u­czniów spo­tka­ła się na bo­isku szkol­nym, aby o 12.00 wy­pu­ścić w niebo 80 ba­lo­nów po­koju. Ich licz­ba na­wią­zu­je do ob­chodzonej w tym roku 80. rocz­ni­cy wy­bu­chu II wojny świa­to­wej. W tym cza­sie u­cznio­wie po­zosta­ją­cy w kla­sach za­cho­wali mi­nu­tę ciszy w in­ten­cji po­koju oraz w in­ten­cji tych, któ­rzy od­da­li życie w o­bronie na­sze­go kraju.

Drukuj E-mail