Wolontariusze S.K. Caritas we Włoszech

W dniach od 20 do 26 maja wo­lon­ta­riu­sze S.K. Ca­ri­tas z na­szej szko­ły wzię­li u­dział w piel­grzym­ce Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas do Włoch.

W pro­gra­mie wy­jaz­du zna­lazła się Padwa – miej­sce zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią św. An­to­nie­go (pa­tron rze­czy za­gu­bio­nych), na­stęp­nie Asyż, w któ­rym u­ro­dził się i a­po­stołował św. Fran­ci­szek, wiel­ki śre­dnio­wiecz­ny świę­ty, znany dziś m.in. jako pa­tron e­ko­logów. W ko­lej­nych dniach piel­grzy­mo­wa­nia wo­lon­ta­riu­sze zwie­dza­li Rzym z jego naj­waż­niej­szy­mi za­byt­kami. Wiel­kim prze­ży­ciem dla wszyst­kich u­czest­ni­ków było na­wie­dzenie Ba­zy­li­ki św. Pio­tra na Wa­ty­kanie i Msza św. przy gro­bie św. Jana Pawła II.

W dro­dze po­wrot­nej do Pol­ski za­trzy­mali­śmy się na cały dzień w We­necji po­dzi­wia­jąc pięk­no i spe­cy­fi­kę mia­sta, które nie ma sa­mo­chodów, a za­miast ulic są ka­nały, po któ­rych pły­wa­ją gon­dole. Do­dat­kową a­trak­cją wy­jaz­du była ką­piel w Morzu Adria­tyc­kim i rejs stat­kiem po La­gu­nie.

W cza­sie wy­jaz­du wo­lon­ta­riu­sze co­dzien­nie u­czest­ni­czy­li we Mszy św. mo­dląc się we wszel­kich po­wie­rzonych nam in­ten­cjach. Piel­grzym­ka była bar­dzo udana, po­zosta­wi­ła wiele wspa­niałych wspo­mnień, była o­ka­zją do na­wią­zania bliż­szych re­la­cji po­mię­dzy wo­lon­ta­riu­szami S.K. Ca­ri­tas z róż­nych szkół na­szej die­cezji.

Drukuj E-mail