Tydzień Miłosierdzia

W Ty­god­niu Mi­ło­sier­dzia (8–14 kwiet­nia) Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło zbiór­kę środ­ków che­micz­nych i czy­sto­ści na mo­bil­ną łaź­nię dla bez­dom­nych. Ucz­nio­wie Dwu­nast­ki chęt­nie za­an­gażo­wali się w tę akcję, a prze­niesio­ny przez nich ar­ty­ku­ły były wy­ra­zem ich czyn­nej mi­ło­ści bliź­nie­go.

Drukuj E-mail