Rodzice

Jak zachęcić dzieci do czytania książek?

Nau­kow­cy są zgod­ni, że czy­ta­nie ma ol­brzy­mi wpływ na roz­wój dziec­ka. Prze­de wszyst­kim po­sze­rza wie­dzę, roz­wi­ja wy­obraź­nię, u­mie­jęt­nie wpaja war­to­ści mo­ral­ne, ale także wzbo­ga­ca słow­nic­two, uczy pra­wi­dło­we­go for­mu­łowa­nia myśli, bu­do­wy zdań, po­słu­gi­wa­nia się sło­wem zgod­nie z gra­maty­ką.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Obowiązek szkolny od roku szkolnego 2016/2017

Obo­wią­zek szkol­ny dziec­ka roz­poczy­na się z po­cząt­kiem roku szkol­ne­go w roku ka­len­darzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy 7 lat. Na wnio­sek ro­dzi­ców naukę w szko­le pod­sta­wowej może roz­począć dziec­ko, które w danym roku ka­len­darzo­wym koń­czy 6 lat. Dy­rek­tor szko­ły przyj­mu­je dziec­ko do klasy pierw­szej, je­żeli dziec­ko: ko­rzy­sta­ło z wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego w roku szkol­nym po­prze­dza­ją­cym rok szkol­ny, w któ­rym ma roz­począć naukę w szko­le pod­sta­wowej albo po­sia­da o­pi­nię o moż­li­wo­ści roz­poczę­cia nauki w szko­le pod­sta­wowej.

Ważne informacje! Czytaj dalej...

Drukuj E-mail

Szkolne obiady dla uczniów

Każ­de­mu ro­dzi­cowi za­le­ży na tym, by jego dziec­ko było zdro­we i roz­wi­ja­ło się pra­wi­dło­wo. Jed­nym z czyn­ni­ków, które wa­run­kują zdro­wy roz­wój, jest od­powied­nia dieta. Po­sił­ki, które ser­wu­jemy na­szym u­czniom w sto­łów­ce szkol­nej są zdro­we, choć z do­świad­cze­nia wiemy, że za­wsze może być le­piej.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Fundusz uczniowski

Wpłat na FUNDUSZ UCZNIOWSKI (da­ro­wi­zna na rzecz Rady Ro­dzi­ców) można do­kony­wać u ro­dzi­ców – człon­ków rad kla­so­wych (za po­kwi­towa­niem) lub na ra­chu­nek ban­ko­wy: Rada Ro­dzi­ców Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku 14 1600 1462 1843 1592 4000 0001. W przy­pad­ku prze­lewu lub wpła­ty na ra­chu­nek ban­ko­wy pro­si­my o po­da­nie w ty­tu­le i­mie­nia i na­zwi­ska u­cznia oraz klasy.

Su­ge­ro­wa­na wy­so­kość wpła­ty: 100 zł.

Drukuj E-mail

Kryzys u dziecka

Aby dzia­łania po­dej­mowa­ne przez szko­łę były e­fek­tyw­ne, ro­dzi­ce po­win­ni mieć na nie rze­czy­wi­sty wpływ. Dla­te­go tak ważna jest współ­pra­ca i part­ner­stwo. Po­rozu­mie­nie jest nie­zwy­kle i­stot­nym e­lemen­tem w sy­tu­acjach trud­nych, kry­zyso­wych, któ­rych roz­wią­za­nie bez po­mocy ro­dzi­ców jest nie­mal­że nie­moż­liwe. Kry­zys dziec­ka jest mo­men­tem zwrot­nym w życiu, sta­nem zwią­za­nym z dużym na­pię­ciem e­mo­cjonal­nym, ne­ga­tyw­nymi u­czucia­mi, po­czu­ciem bez­rad­no­ści, a także ob­ja­wami so­ma­tycz­nymi. Niżej przed­sta­wio­ne zo­sta­ły symp­to­my kry­zysu u dziec­ka oraz za­sady po­stę­powa­nia z dziec­kiem u­moż­li­wia­ją­ce u­nik­nie­cie sy­tu­acji kry­zyso­wych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Depresja u dzieci i młodzieży

Coraz wię­cej dzie­ci i na­sto­lat­ków po­pa­da w de­presję. Sz­cze­gól­nie na­rażo­ne są na nią dzie­ci, które do­świad­czy­ły stra­ty – zmarł jeden z ich ro­dzi­ców bądź ko­le­ga lub czło­nek bli­skiej ro­dzi­ny, do któ­re­go były przy­wią­za­ne. W gru­pie ry­zyka znaj­du­ją się też dzie­ci cier­pią­ce na za­bu­rze­nia u­cze­nia się, uwagi lub za­cho­wania. Ob­ser­wuj więc swoje dziec­ko i po­sta­raj się prze­strzegać kilku wska­zó­wek.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail