Wydarzenia

Innowacyjne programowanie

W tym roku szkol­nym nasza szko­ła re­ali­zo­wała mi­niste­rial­ny pro­jekt „Pi­lo­ta­żowe wdro­że­nie pro­gra­mowania w e­du­ka­cji for­mal­nej w o­par­ciu o in­no­wa­cje pe­da­go­gicz­ne oraz pro­gra­my au­tor­skie w szko­łach”. In­no­wa­cja była re­ali­zo­wana w kla­sie 4c i 4e oraz w kla­sie 1c w ra­mach zajęć kom­pu­te­rowych oraz na za­ję­ciach do­dat­kowych.

Pod­czas zajęć u­cznio­wie na­by­wali i roz­wi­ja­li u­mie­jęt­no­ści in­for­ma­tycz­ne po­przez prak­tycz­ną naukę i za­bawę z u­ży­ciem kom­pu­te­ra, wy­ko­rzystu­jąc w tym celu róż­no­rod­ne śro­dowi­ska pro­gra­mi­stycz­ne i róż­no­rod­ne ma­te­riały do­ty­czą­ce pro­gra­mowania do­stęp­ne w sieci.

Za­in­te­reso­wani pro­gra­mowaniem czwar­to­klasi­ści ak­tyw­nie u­czest­ni­czy­li w za­ję­ciach kółka za­in­te­reso­wań „Mło­dzi pro­gra­mi­ści”. W ra­mach zajęć u­cznio­wie po­zna­li pod­stawy pro­gra­mowania w śro­dowi­skach Scratch i Lo­gomocja Ima­gi­ne. Wy­ko­rzystywa­li Scratch jako dar­mo­we na­rzę­dzie do e­dy­to­wa­nia gra­fi­ki, two­rze­nia pre­zen­ta­cji, a­ni­macji po­klat­kowych oraz nauki pod­staw pro­gra­mowania. Ko­rzy­sta­li z gier on-line u­czą­cych pro­gra­mowania np. Bloc­kly Games oraz ma­te­riałów u­do­stęp­nionych przez Code.org. Dzię­ki za­ję­ciom mieli o­ka­zję roz­wi­jać swoje za­in­te­reso­wania in­for­ma­tycz­ne, u­mie­jęt­ność lo­gicz­ne­go my­śle­nia, in­tu­icji, wy­obraź­ni i wnio­skowa­nia.

Ucz­nio­wie na­szej szko­ły wzię­li u­dział w Mię­dzy­na­ro­dowym Dniu Scrat­cha. (https://day.scratch.mit.edu/e­vents/3619/). W ra­mach ob­chodów szkol­nych 22 maja chęt­ni szó­sto­kla­si­ści prze­pro­wa­dzi­li za­ję­cia dla swo­ich młod­szych ko­le­gów z klas czwar­tych, pre­zen­tu­jąc przy­go­towa­ne przez sie­bie pro­jekty i ucząc two­rze­nia gier w śro­dowi­sku Scratch. Były to za­ję­cia z wy­ko­rzysta­niem rzut­ni­ka mul­ti­me­dial­nego i plat­for­my scratch.mit.edu.

W przy­szłym roku szkol­nym za­ję­cia z pro­gra­mowania będą kon­ty­nu­owa­ne a szko­ła nadal bę­dzie u­czest­ni­czy­ła w ak­cjach pro­mu­ją­cych pro­gra­mowanie typu Hour of Code (Go­dzi­na Ko­dowa­nia) i Scratch Day (Dzień Scrat­cha).

Drukuj E-mail