Bieżące wydarzenia

Kreatywnie o Mickiewiczu

Dzie­cięca kre­atyw­ność na lek­cjach o Mic­kie­wiczu w kl. 5c i 5d. Naj­pierw dia­log mię­dzy wnu­kiem a dziad­kiem, o­powia­dają­cym cie­ka­wost­ki z życia wiesz­cza na­ro­dowe­go, krzy­żów­ki, quizy, a na­stęp­nie gra e­du­ka­cyj­na, trzy­ma­ją­ca w na­pię­ciu obie u­czest­ni­czą­ce grupy. Dzie­ci z za­pałem i w innej, niż tra­dy­cyj­na, for­mie przy­po­mi­na­ły sobie o Ada­mie Mic­kie­wiczu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Uczymy się ratować

W ra­mach pro­gra­mu WOŚP „Ra­tu­je­my i Uczy­my Ra­to­wać” u­cznio­wie klasy 1c na­uczy­li się, jak szyb­ko i sku­tecz­nie we­zwać pomoc do osoby po­szkodowa­nej oraz jak u­ło­żyć po­szkodowa­ne­go w po­zy­cji bez­piecz­nej. Spe­cjal­ne po­dzię­kowa­nia na­le­żą się chłop­com z klas 8a i 8e, któ­rzy wy­stą­pi­li w roli po­zoran­tów (Oskar Pio­ru­now­ski, Sta­ni­sław Ła­budz­ki) oraz in­struk­to­ra (Ma­te­usz Kra­szew­ski), dzię­ki czemu pręd­ko prze­ła­mali tremę młod­szych ko­le­ża­nek i ko­le­gów.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

Roz­począł się Adwent, a wraz z nim trzy ty­go­dnie ka­te­chez, na któ­rych można za­ak­cen­to­wać ten wy­jąt­ko­wy czas o­cze­ki­wa­nia na na­ro­dzi­ny Je­zu­sa. Pierw­sza­ki za­czę­ły od przy­go­towa­nia lam­pio­nów, z któ­ry­mi mogą się udać rano na ro­ra­ty, albo po­modlić się z całą ro­dzi­ną. Klasy dru­gie wy­ko­na­ły wi­tra­że z wień­cem ad­wen­to­wym.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Ludowe inspiracje

Za­in­spiro­wani tra­dy­cją lu­do­wą, u­cznio­wie kl. 5b i 5d przy­go­towa­li mini wy­sta­wę o zna­nych i mniej zna­nych kul­turach lu­do­wych. Był to punkt wyj­ścia do po­zna­nia wy­znacz­ni­ków ga­tun­ku pie­śni lu­do­wej oraz e­lemen­tów róż­nych gwar.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Geografia w niecodzienny sposób

Klasy ósme w ra­mach lek­cji po­wtó­rze­niowej o Azji pre­zen­to­wa­ły wy­bra­ne kraje tj. Ja­po­nię, Chiny, Indie, kraje Bli­skie­go Wscho­du w dość nie­ty­po­wy spo­sób. Oprócz pre­zen­ta­cji tre­ści do­ty­czą­cych śro­dowi­ska i go­spodar­ki tych kra­jów, u­cznio­wie za­pre­zen­to­wali stro­je, tance, a nawet spe­cja­ły tam­tej­szej kuch­ni. Oczy­wi­ście de­gu­sta­cja ty­po­wych a­zjatyc­kich po­traw wy­wo­ła­ła naj­więk­sze za­do­wole­nie i po­ru­sze­nie wśród u­czniów i prze­nio­sła się nawet na ko­ry­tarz szko­ły, gdyż 45 minut lek­cji to za mało, aby wszyst­kie­go spró­bo­wać . Ten dzień i te lek­cje na pewno mło­dzież za­pamię­ta na długo, a spraw­dzian z tego ma­te­riału pój­dzie im bar­dzo do­brze. Nie­dłu­go za­czy­namy o­ma­wiać kraje Afry­ki, cie­ka­we co wy­myślą i za­pre­zen­tu­ją nasi u­cznio­wie. Cze­ka­my. A teraz kilka zdjęć z tego wy­da­rze­nia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Czy łatwo jest rządzić?

Czy łatwo jest rzą­dzić? Na pod­sta­wie re­flek­sji po lek­tu­rze „Król Ma­ciuś I” Ja­nu­sza Kor­cza­ka – króla praw dzie­ci, u­cznio­wie kl. 4c na ję­zy­ku pol­skim we­szli w rolę osób po­stu­lują­cych re­for­my we współ­cze­snej szko­le. Me­to­da dramy spraw­dzi­ła się tu jak naj­bar­dziej!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Interaktywna klasówka

Tech­no­logie in­for­ma­cyj­no-ko­mu­ni­ka­cyj­ne na ję­zy­ku pol­skim! Klasa piąta roz­wią­zy­wa­ła in­te­rak­tyw­ną kart­ków­kę z lek­tu­ry „Ch­łop­cy z Placu Broni” dzię­ki a­pli­kacji Wor­dwall. Nie­wąt­pliwie e­lemen­ty zdro­wej ry­wa­li­zacji na ję­zy­ku pol­skim.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

„Tęczowe wierszyki” w dwunastkowej bibliotece

W bi­blio­te­ce szkol­nej go­ści­liśmy 14 li­sto­pa­da au­tor­kę ksią­żek dla dzie­ci panią Bar­barę Gąskę. Bi­blio­te­kę od­wie­dzili Tro­pi­cie­le, Od­kryw­cy i Zdo­byw­cy – wszyst­kie grupy z na­sze­go przed­szko­la, a także ze­rów­ka i klasa 1d. Pod­czas spo­tka­nia dzie­ci po­zna­ły „Tę­czo­we wier­szyki z przed­szko­la We­ro­ni­ki” oraz roz­ma­wiali z au­tor­ką o zmia­nach za­cho­dzą­cych w przy­ro­dzie, zja­wi­skach at­mos­fe­rycz­nych za­cho­dzą­cych na nie­bie. Potem przy­po­mnie­li sobie ko­lory. Au­tor­ka o­powie­dzia­ła przed­szko­lakom o swo­jej przy­go­dzie z pi­sa­niem wier­szy. Spot­ka­nie było dla ma­lu­chów też o­ka­zją do po­zna­nia na­szej szkol­nej bi­blio­te­ki.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Mam biało-czerwone serce

„Mam biało-czer­wo­ne serce”,
czyli rap na ję­zy­ku pol­skim w 5 klasie

Dziś u­cznio­wie klas 5 po­zna­wali współ­cze­sne mu­zycz­ne tek­sty kul­tury o pa­trio­ty­zmie i war­to­ściach nad­rzęd­nych. Nie­zwy­kłe do­świad­cze­nie, ła­mią­ce ste­reo­ty­powe i sche­ma­tycz­ne my­śle­nie!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Uczymy się dziś...

„Uczy­my się dziś, żeby wie­dzieć wię­cej jutro,
czyli jak hi­sto­ria przy­daje się na ję­zy­ku pol­skim”

Klasa 5c u­czy­ła się o II woj­nie świa­to­wej w Po­wia­towej Bi­blio­te­ce Publicznej. Pod­czas zajęć dzie­ci mogły zo­ba­czyć u­ni­ka­to­we zdję­cia, pocz­tów­ki, znacz­ki z o­kre­su wo­jen­nego, a także po­znać taj­ni­ki bro­ni wo­jen­nych. Nie­zwy­kle cenna lek­cja hi­sto­rii stała się bazą do szkol­nych lek­tur, które do­ty­ka­ją cza­sów wo­jen­nych. Wie­dza dziś zdo­by­ta z pew­no­ścią przy­da się pod­czas o­ma­wiania lek­tury „Dy­wi­zjo­nu 303” A. Fie­dlera już za rok!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail