Wydarzenia

Kochamy husky i malamuty!

W pe­wien gru­dnio­wy pią­tek, trzy­na­ste­go, do klasy I d przy­je­cha­ły pięk­ne psy rasy si­be­rian husky i a­laskan ma­lamu­te: Ala­ska, Happy i Scaya. To­wa­rzy­szyli im o­pie­ku­nowie, pań­stwo Elż­bie­ta i Grze­gorz Wydra, oraz i­nicja­tor­ka tego spo­tka­nia mama na­szej u­czen­ni­cy Mai, pani Alek­san­dra Hołda-Mi­chal­ska. Pań­stwo Wydra pro­wa­dzą Fun­da­cję Ala­ska i są ho­dow­ca­mi psów tych ras. Fun­da­cja pro­wa­dzi za­ję­cia w przed­szko­lach, szko­łach, o­środ­kach wy­cho­waw­czych, szpi­ta­lach. Grze­gorz Wydra jest li­cen­cjo­nowa­nym za­wod­ni­kiem w wy­ści­gach psich za­przęgów, Mi­strzem Pol­ski i in­struk­to­rem spor­tu. Elż­bie­ta Wydra jest in­struk­to­rem zu­cho­wym i har­cer­skim.

Ucz­nio­wie z klasy I d wzię­li u­dział w tzw. „lek­cji z ma­lamu­tem”, pod­czas któ­rej po­zna­li m.in. przy­ja­zne psy, które biorą u­dział w do­gote­ra­pii spo­łecz­nej. Każdy uczeń mógł po­gła­skać psa, „przy­bić piąt­kę” z psem, prze­spa­cero­wać się, prze­jechać na po­dusz­ce cią­gnię­tej przez psi za­przęg. Dzie­ci zro­zu­mia­ły jak ważną rze­czą w życiu jest kon­takt ze zwie­rzęciem, co to jest od­powie­dzial­ność za czwo­ronoż­ne­go przy­ja­cie­la, że żadne zwie­rzę nie jest za­baw­ką, którą można zo­sta­wić bez o­pie­ki gdy nam się znu­dzi lub stwa­rza pro­ble­my. Bar­dzo dzię­ku­je­my za świet­ną za­bawę i naukę, spo­tka­nie z psami na za­wsze zo­sta­nie w na­szej pa­mię­ci i ser­cach.

Drukuj E-mail