Wydarzenia

Czy łatwo jest rządzić?

Czy łatwo jest rzą­dzić? Na pod­sta­wie re­flek­sji po lek­tu­rze „Król Ma­ciuś I” Ja­nu­sza Kor­cza­ka – króla praw dzie­ci, u­cznio­wie kl. 4c na ję­zy­ku pol­skim we­szli w rolę osób po­stu­lują­cych re­for­my we współ­cze­snej szko­le. Me­to­da dramy spraw­dzi­ła się tu jak naj­bar­dziej!

Drukuj E-mail