Aktualności

Akcja SKW: Zbieramy makulaturę

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu przy­stą­pi­ło do akcji zbiór­ki ma­ku­latury pod nazwą „Przyw­róć­my dzie­ciom u­śmiech”. Akcję tę or­ga­ni­zu­je Fun­da­cja Przy­ja­zny Świat Dziec­ka. Celem zbiór­ki jest pomoc dzie­ciom prze­by­wa­ją­cym w ro­dzin­nych do­mach dziec­ka. Za­chę­camy do przy­no­sze­nia sta­rych gazet, cza­so­pism, pa­pie­rów, ze­szy­tów, nie­po­trzeb­nych ksią­żek i do­ku­men­tów.

Pro­si­my, aby przy­nie­sio­na ma­ku­latura była zwią­za­na i pod­pi­sa­na: imię i na­zwi­sko, klasa.

Pacz­ka nie może za­wie­rać pla­sti­ko­wych i twar­dych o­kła­dek. Je­żeli jest moż­li­wość zwa­że­nia w domu, bar­dzo pro­si­my to zro­bić, je­żeli nie, bę­dziemy ważyć w szko­le. Wśród osób, które przy­nio­są wię­cej niż 50 kg ma­ku­latury, or­ga­ni­zator bę­dzie lo­sować na­gro­dy. Akcja trwa do czerw­ca, jest więc dużo czasu. Ma­ku­laturę można zo­sta­wiać w sa­lach 3A i 5A u o­pie­ku­nów SKW. Dzię­ku­je­my!

Drukuj E-mail