Aktualności

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Urząd Mia­sta Otwoc­ka in­for­mu­je, że w związ­ku z pa­nu­ją­cym sta­nem e­pi­demio­logicz­nym, nabór na dyżur wa­kacyj­ny w o­twoc­kich pu­blicz­nych przed­szko­lach i od­dzia­łach przed­szkol­nych przy szko­łach pod­sta­wowych zo­sta­je wstrzy­ma­ny. Dal­sze in­for­ma­cje o roz­poczę­ciu na­bo­ru zo­sta­ną o­pu­bli­kowa­ne do końca maja 2020 r.

Drukuj E-mail