Aktualności

Zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu

Za­wiadamiamy, że w związ­ku ze sta­nem e­pi­demicz­nym w kraju, ulega zmia­nie ter­min wy­da­wania i przyj­mo­wa­nia kart zgło­szeń dziec­ka na dyżur wa­kacyj­ny do przed­szko­li i od­dzia­łów przed­szkol­nych przy szko­łach pod­sta­wowych.

Ter­min o­kre­ślony pier­wot­nie w har­mo­nogramie za­pi­sów na okres 23.03.2020–10.04.2020 jest nie­ak­tu­al­ny i ulega zmia­nie. Za­pi­sy na dyżur od­by­wać się będą od 15.05.2020 do 5.06.2020.

Drukuj E-mail