Aktualności

Apel Mazowieckiego Inspektora Sanitarnego

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
w związ­ku z za­wie­szeniem zajęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych
w dniach 12–25 marca 2020 r.

W związ­ku z na­si­le­niem za­cho­rowań na COVID-19 de­cy­zją Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej od 12 do 25 marca 2020 r. za­wie­szo­ne zo­sta­ły za­ję­cia dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­cze w przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach o­świa­towych (pu­blicz­nych i nie­pu­blicz­nych). Dzia­łanie to ma na celu o­gra­ni­cze­nie roz­prze­strzenia­nia się za­każe­nia ko­rona­wi­ru­sem. W związ­ku z po­wyż­szym oraz sy­gna­łami zgła­szany­mi do sta­cji sa­ni­tar­no-e­pi­demio­logicz­nych o sy­tu­acjach nie­wła­ściwego za­cho­wania Ma­zo­wiec­ki Pań­stwo­wy Wo­je­wódz­ki In­spek­tor

Sa­ni­tar­ny a­pe­lu­je, o:

 • do­pil­nowa­nie, aby ze wzglę­du na bez­pieczeń­stwo zdro­wot­ne, dzie­ci i mło­dzież w tym
 • o­kre­sie po­zosta­ły w domu, nie prze­miesz­cza­ły się, o­gra­ni­czy­ły prze­by­wa­nie
 • w miej­scach pu­blicz­nych, gdzie mogą być duże sku­pi­ska ludzi (ko­mu­ni­ka­cja pu­blicz­na,
 • cen­tra han­dlo­we, kluby, itp.),
 • zwró­ce­nie uwagi na moż­li­wość or­ga­ni­zowania przez u­czniów spo­tkań to­wa­rzy­skich
 • (tzw. „ko­rona­par­ty”, „do­mó­wek” itp.) i za­kazanie swoim dzie­ciom spę­dza­nia czasu
 • wol­ne­go w ta­kiej for­mie,
 • prze­strzega­nie zasad hi­gie­ny o­sobi­stej (w tym hi­gie­ny kasz­lu i ki­cha­nia oraz czy­sto­ści
 • rąk), a także sys­te­ma­tycz­nego sprzą­ta­nia i czy­sto­ści po­miesz­czeń go­spodar­stwa
 • do­mowe­go,
 • sto­sowa­nie się do za­le­ceń Mi­nister­stwa Zdro­wia i Głów­ne­go In­spek­tora Sa­ni­tar­ne­go,
 • śle­dzenie na bie­żą­co ko­mu­ni­ka­tów Głów­ne­go In­spek­tora Sa­ni­tar­ne­go, Mi­nister­stwa Zdro­wia i Mi­nister­stwa Edu­ka­cji Na­ro­dowej o sy­tu­acji e­pi­demio­logicz­nej w kraju.

Ma­zo­wiec­ki Pań­stwo­wy Wo­je­wódz­ki In­spek­tor Sa­ni­tar­ny

Drukuj E-mail