Dzień Papieski

Napisane przez s. Sylwia Sztuka. Opublikowano w Caritas

W pią­tek, 8 paź­dzier­nika, w na­szej szko­le można było wy­czuć świą­tecz­ny na­strój, a to dla­te­go, że ob­chodzi­liśmy XXI Dzień Pa­pie­ski. Te­go­rocz­nym ha­słem było „Nie lę­kaj­cie się”. Wielu u­czniów prze­bra­ło się w u­bra­nia w ko­lorze żół­tym i bia­łym. Pod­czas prze­rwy sły­chać było u­lubio­ną pieśń św. Jana Pawła II „Barkę”, a także inne pie­śni o pa­pie­żu w wy­ko­na­niu dzie­ci przy­go­towa­nych przez s. Olę. Oko­licz­no­ściowa de­ko­ra­cja przy­po­mi­na­ła, po­stać na­sze­go Wiel­kiego Ro­da­ka. Na o­grodze­niu szkol­nym zo­sta­ły roz­wie­szone wy­bra­ne wy­po­wie­dzi, myśli św. Jana Pawła II. Ufamy, że dla wielu, mi­ja­ją­cych naszą szko­łę osób, były one po­moc­ne w co­dzien­nym zma­ganiu się o dobro w życiu.

Nasi u­cznio­wie włą­czy­li się rów­nież w ob­chody Dnia Pa­pie­skiego w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. W nie­dzielę, 10 paź­dzier­nika, wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas czyn­nie za­an­gażo­wali się w li­tur­gię czy­ta­jąc czy­ta­nia, śpie­wa­jąc psalm. Pod­czas u­ro­czy­stej mo­dli­twy wier­nych prze­pla­tanej my­śla­mi św. Jana Pawła II do oł­ta­rza zo­sta­ły przy­nie­sio­ne świe­ce i róże, sym­bol mo­dli­twy za­no­szonej przez wsta­wien­nic­two na­sze­go Świę­te­go Po­la­ka. Li­tur­gię u­bo­ga­cił pełen ra­do­ści i eks­presji śpiew schol­ki przy­go­towa­ny pod kie­run­kiem s. Oli.

Drukuj