Archiwum wydarzeń

Chemia jest ciekawa

Opublikowano w Archiwum wydarzeń

W ra­mach koła che­micz­nego w in­te­resu­ją­cy spo­sób zgłę­bia­my taj­ni­ki che­mii. Tym razem prze­pro­wa­dzi­liśmy re­ak­cję eg­zo­ter­micz­ną nad­man­ganianu po­ta­su z gli­ce­ry­ną. Do­dat­kowo che­micz­na „pi­ra­nia” zja­dła bi­bu­łę i żelka.

Na­stęp­ne spo­tka­nie po­świę­cimy na re­ali­zację pro­jek­tu „Dwu­tle­nek węgla — szko­dli­wy czy po­ży­tecz­ny?”. Za­mie­rzamy wy­ko­nać we wła­snym za­kre­sie ga­śni­cę pia­no­wą oraz sze­reg do­świad­czeń po­twier­dza­ją­cych wła­ści­wo­ści CO2.

Cie­ka­wost­ka:

W Mu­szy­nie można o­bej­rzeć Mo­fe­tę – po­mnik przy­ro­dy nie­oży­wionej im. prof. Hen­ry­ka Świ­dziń­skie­go. W dnie błot­ni­ste­go Złoc­kie­go Po­toku wy­do­bywa się dwu­tle­nek węgla.

Drukuj