Archiwum wydarzeń

Dwunastkowy Kiermasz Bożonarodzeniowy

Opublikowano w Archiwum wydarzeń

Dwu­nast­ko­wy Kier­masz Bo­żona­rodze­niowy za nami. W tym roku za­plano­wany zo­stał na 30 li­sto­pa­da, dzień o­stat­nich, przed­świą­tecz­nych ze­brań z ro­dzi­ca­mi. Stoły u­gi­na­ły się pod cię­ża­rem ozdób wy­ko­na­nych przez dzie­ci, ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li. Wokół można było już po­czuć roz­ta­czają­cy się czar nad­cho­dzą­cych świąt. Ofer­ta była nie­zwy­kle bo­ga­ta, po­cząw­szy od cho­inek i stro­ików po­przez pier­nicz­ki, bomb­ki, świecz­niki, a­nio­ły i za­baw­ki u­szy­te wła­sno­ręcz­nie przez u­czniów.

Nad kier­ma­szem czu­wa­li: Rada Ro­dzi­ców z panią Mo­ni­ką Bar­told na czele oraz na­uczy­cie­le – Ka­tarzy­na Ow­czar­czyk, Ma­rio­la Ro­słoniec, Jo­an­na Ćwiek i Agnieszka Twardowska-Róg.

Do­chód ze sprze­da­ży ozdób prze­ka­zany zo­sta­nie na rzecz Do­mowe­go Ho­spi­cjum „Pro­my­czek” oraz na do­fi­nan­sowanie do wy­cie­czek szkol­nych dla u­czniów znaj­du­ją­cych się w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej.

Pa­trząc na e­fek­ty kier­ma­szu, śmia­ło mo­że­my po­wie­dzieć, że nic tak nie łączy, jak wspól­na praca i szczyt­ny cel. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my tym wszyst­kim, któ­rzy przy­czyni­li się do przy­go­towa­nia kier­ma­szu i wszyst­kim ku­pują­cym. Za­praszamy za rok!

Drukuj