Smakowite, polskie potrway

W marcu odbył się kon­kurs „Go­tu­je­my pol­skie po­tra­wy.” W przy­go­towywa­niu u­lubio­nych przy­sma­ków wzię­ły udział całe ro­dzi­ny. Efek­ty pracy mo­że­my po­dzi­wiać o­glą­da­jąc wy­ko­na­ne zdję­cia. Gra­tu­luje­my wszyst­kim u­czest­ni­kom kon­kursu. Mamy na­dzie­ję, że wy­ko­na­ne we­dług po­da­nych prze­pi­sów pol­skie po­tra­wy będą sma­ko­wały na­szym przy­ja­cio­łom z Włoch i Hisz­pa­nii.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Święto chleba

Święto ChlebaW czwar­tek, 26 kwiet­nia w na­szej szko­le ob­chodzi­liśmy „Dzień Ch­le­ba”. Po­zna­li­śmy przy­sło­wia, mó­wi­liśmy o sza­cun­ku do chle­ba i do pracy. Pod­czas wy­ciecz­ki do pie­kar­ni u­cznio­wie po­zna­li tech­no­logię pro­duk­cji pie­czy­wa. W do­mach, wraz z ro­dzi­ca­mi, pie­kli chleb. Swoją pracę zi­lu­stro­wa­li zdję­cia­mi. Wiel­kim po­wodze­niem cie­szy­ła się wy­sta­wa i de­gu­sta­cja chle­bo­wych wy­pie­ków.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

  • 1
  • 2