Archiwum wydarzeń

Muzyka to nasza pasja

Opublikowano w Archiwum wydarzeń

W ra­mach cyklu spo­tkań osób z pasją go­ści­liśmy w na­szej szko­le, panią Ilonę Dę­bow­ską oraz panią Iwonę Szy­per­ską. Panie ko­cha­ją mu­zy­kę, a przede wszyst­kim grę na in­stru­men­tach — gi­ta­rze i skrzyp­cach. Pani Iwona jest stu­dent­ką Aka­de­mii Me­dycz­nej, a pani Ilona — a­ni­mato­rem kul­tury.

Mimo na­pię­te­go gra­fi­ku co­dzien­nych zajęć, znaj­du­ją czas na pie­lę­gno­wa­nie swo­jej pasji i dzie­lenie się nią z in­ny­mi. Wraz z in­ny­mi pa­sjo­natami mu­zy­ki two­rzą ze­spół mu­zycz­ny Idyl­la, który wy­ko­nu­je u­two­ry z ga­tun­ku po­ezji śpie­wa­nej, pio­sen­ki w kli­ma­cie bal­lado­wym oraz szan­ty. Wy­stę­pu­ją rów­nież pod­czas u­ro­czy­sto­ści ko­ściel­nych. Pod­czas spo­tka­nia z na­szy­mi u­cznia­mi, panie Ilona i Iwona za­chę­ci­ły dzie­ci do wspól­ne­go śpie­wa­nia, po­ka­zały in­stru­men­ty, a nawet po­zwoli­ły każ­de­mu „za­grać” na nich.

Z całą pew­no­ścią w na­szych u­czniach drze­mie po­ten­cjał i za­mi­ło­wanie do mu­zy­ki. Spot­ka­nie z o­soba­mi z pasją być może przy­czyni się do roz­woju ich za­in­te­reso­wań a przede wszyst­kim roz­bu­dzi po­trze­bę po­szu­ki­wa­nia pasji, która na­daję życiu war­tość i czyni je cie­kaw­szym.

Drukuj