Wydarzenia

Światowy Dzień Chorego 2021

Napisane przez s. Aleksandra Sawiełajć.

„Czyny mi­ło­ści nie prze­mi­ja­ją. Każdy gest do­broci, zro­zu­mie­nia, służ­by po­zosta­wia w sercu czło­wie­ka nie­za­tar­ty ślad – coraz peł­niej­sze po­dobień­stwo do Tego… (Flp2,7)” – Św. Jan Paweł II

Ucz­nio­wie na­szej szko­ły, idąc za we­zwa­niem Św. Jana Pawła II, aby czy­nem mi­ło­ści prze­mieniać świat, ten który teraz naj­bar­dziej po­trze­bu­je wspar­cia – świat ludzi cho­rych, star­szych i sa­mot­nych, za­an­gażo­wali się w przy­go­towa­nie kar­tek o­kolicz­no­ściowych. Z o­ka­zji XXIX Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go przy­go­towa­li ok. 400 kar­tek, które tra­fi­ły do osób star­szych i cho­rych w Do­mach Opie­ki: ZPO „Pokój i Dobro” pro­wa­dzone­go przez Sio­stry Obli­czan­ki w Otwoc­ku; DPS „Wrzos” w Śród­bo­rowie; Za­kładu Opie­kuń­czo-Pie­lę­gna­cyj­nego w War­szawie-Ra­dości oraz do Sz­pi­ta­la Kli­nicz­ne­go im. prof. Adama Grucy w Otwoc­ku.

Niech to spo­tka­nie na­szych u­czniów z ludź­mi cho­ry­mi od­bi­je w ich ser­cach nie­za­tar­ty ślad i wy­da­je dal­sze owoce mi­ło­ści w ich życiu. Skła­dam o­grom­ne po­dzię­kowa­nie za pomoc Pani Na­talii Grab­skiej, Pani Mo­ni­ce Ka­bali i Pani Kin­dze Czwoj­dziń­skiej oraz ro­dzi­com: Pani Wio­let­cie Rut­kow­skiej i Pani Do­rocie Sze­rement, dzię­ki któ­rym kart­ki mogły tra­fić do róż­nych pla­có­wek.

„Czyny mi­ło­ści nie prze­mi­ja­ją.”

Drukuj