Wydarzenia

Sprawne ciało i mądra głowa...

Napisane przez Anna Suchcicka-Żurawska.

Spraw­ne ciało i mądra głowa to suk­ce­su jest po­łowa! 4 kwiet­nia w na­szej szko­le ob­chodzi­liśmy Dwu­nast­ko­wy Dzień Zdro­wia.Na­wią­zu­jąc do tej te­ma­ty­ki bi­blio­te­ka szkol­na za­pro­si­ła u­czniów do za­po­znania się z książ­ka­mi dla praw­dzi­wych „Sma­ko­szy”.

Ku zdzi­wie­niu nie­któ­rych o­ka­zało się, że w bi­blio­te­ce zna­leźć można wiele pro­pozy­cji i in­spira­cji ku­li­nar­nych. Tych, któ­rzy nie do końca in­te­resu­ją się prze­pi­sa­mi ku­li­nar­ny­mi, za­chwy­cały sma­ko­wi­te zdję­cia z „Książ­ki ku­char­skiej” – która o mały włos nie zo­sta­ła schru­pa­na przez głod­ne­go „mola książ­ko­we­go”. Za­in­te­reso­waniem cie­szy­ły się też koła hula-hop, które wy­jąt­ko­wo tego dnia zna­lazły się w na­szej bi­blio­te­ce. Były to na­gro­dy dla u­czest­ni­ków „Quizu o zdro­wiu”. W myśl hasła „Spraw­ne ciało i mądra głowa to suk­ce­su jest po­łowa” chęt­ni u­cznio­wie prze­by­wa­ją­cy w czy­tel­ni, spró­bo­wa­li swo­ich sił w roz­wią­zy­wa­niu quizu o zdro­wiu, su­do­ku, wy­kre­śla­nek oraz od­poczę­li po całym dniu a­trak­cji, wy­ko­nu­jąc ko­lorowan­ki an­ty­stre­so­we.

Drukuj