Wydarzenia

Dwunastkowy Dzień Zdrowia

Napisane przez Ewelina Wiącek.

Z o­ka­zji Świa­to­we­go Dnia Zdro­wia oraz u­działu w pro­gra­mie „Trzy­maj Formę”, 4 kwiet­nia w Dwu­na­st­ce był dniem pro­mu­ją­cym zdro­wy styl życia. Cała szko­ła mó­wi­ła jed­nym gło­sem – żyj zdro­wo i ko­lorowo! Dzień roz­poczę­li­śmy od przed­sta­wienia przy­go­towa­nego przez klasę 4 g, w któ­rym to wilk nie dbał o zdro­wie i bar­dzo źle się to dla niego skoń­czy­ło. W do­dat­ku spro­wa­dził bab­cię na złą drogę. Na szczę­ście dok­tor Oj­nie­bo­li, u­zdro­wił na­szych bo­ha­te­rów i na­uczył dbać o zdro­wie – zdro­we od­ży­wia­nie i hi­gie­na to pod­sta­wa!

Po­nie­waż ruch to zdro­wie, nie mogło za­brak­nąć spor­towych zma­gań. Klasy 4 po­wal­czy­ły o tytuł – „Mi­strzow­ska klasa 4”. Zwy­cię­sko z ry­wa­li­zacji wy­szła klasa 4e.

Klasy star­sze wy­słu­cha­ły na­to­miast pre­lek­cji u­czniów z Ze­spo­łu Szkół Eko­nomi­czo-Ga­stro­nomicz­nych (He­alth group) na temat zdro­wego od­ży­wia­nia, a klasa 4g wzię­ła u­dział w warsz­tatach zor­ga­ni­zowanych przez fun­da­cję „Sz­czę­śli­wi bez cukru”, na któ­rych dzie­cia­ki sa­mo­dziel­nie wy­ko­na­ły pysz­ne słod­ko­ści, bez cukru o­czy­wi­ście!

W tym dniu rów­nież, klasy 0–3 przy­go­towywa­ły pysz­ne, zdro­we prze­ką­ski wraz ze swo­imi wy­cho­waw­czyniami. Uczen­ni­ce klas star­szych, po­mogły młod­szym ko­le­gom wy­ko­nać za­danie per­fek­cyj­nie i pysz­nie. Dla ze­rów­ki u­czen­ni­ce z klasy 8 przy­go­towa­ły pre­zen­ta­cje i za­bawy zwią­za­ne ze zdro­wym od­ży­wia­niem. To była za­bawa dla ma­łych i du­żych.

A na prze­rwach coś do­bre­go, nie słod­kie­go a zdro­wego – „Ka­wiaren­ka Zdro­wia”, czyli pysz­no­ści przy­go­towa­ne przez każdą klasę oraz ćwi­cze­nia mózgu czyli krzy­żów­ki, su­do­ku i quiz w bi­blio­te­ce szkol­nej. Do wy­bo­ru do ko­loru… co kto lubi.

Na za­koń­cze­nie, o­głosze­nie wy­ni­ków kon­kur­su szkol­ne­go „Pla­kat pro­mu­ją­cy zdro­wy styl życia” oraz pre­lek­cja i film przy­go­towa­ny przez na­szych u­czniów – Ma­te­usza i Ja­ku­ba, dla ro­dzi­ców, o­czy­wi­ście na do­brze nam znany temat: „Zdro­we od­ży­wia­nie”.

Ten dzień był dla nas wy­jąt­ko­wy, nie ma już dla na­szych u­czniów ta­jem­nic w te­ma­cie ZDROWIA. Tych, któ­rzy nie byli z nami tego dnia, za­praszamy do ga­le­rii.

Drukuj