Weź udział w akcji „Paczka na Kresy”

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu Dwu­nast­ki za­prasza do u­dzia­łu w Akcji „Pacz­ka na Kresy”, którą współ­or­ga­ni­zu­je Fun­da­cja Kresy w po­trze­bie – Po­la­cy Po­la­kom. Akcja skie­ro­wa­na jest do Po­la­ków miesz­ka­ją­cych za wschod­nią gra­ni­cą Pol­ski. Po­le­ga na zbiór­ce darów i fun­duszy prze­zna­czo­nych na świą­tecz­ne pacz­ki oraz prze­ka­zaniu ich Po­la­kom z Litwy i Ukra­iny. Jest o­ka­zją, żeby na­szym Ro­da­kom zmu­szo­nym przez hi­sto­rię do życia poza gra­ni­cami swo­je­go kraju, cier­pią­cych z po­wodu tę­sk­no­ty za Oj­czy­zną i bar­dzo czę­sto z po­wodu nie­do­stat­ku, pomóc w spo­sób ma­te­rial­ny, a także po­ka­zać, że o nich pa­mię­tamy i je­steśmy z nimi so­li­dar­ni.

W o­bec­nej e­dy­cji akcji, przed świę­ta­mi Bo­że­go Na­ro­dze­nia zbie­ra­my pro­duk­ty spo­żyw­cze, de­li­ka­teso­we takie jak:

  • kawa, her­ba­ta liścia­sta, eks­preso­wa, o­wocowa, kakao na­tu­ral­ne, roz­pusz­czal­ne, sło­dy­cze: cze­ko­la­da, pra­li­ny, cu­kierki, ciast­ka, cze­ko­lad­ki, chał­wa, pier­niki, cia­sta za­pako­wane her­metycz­nie, bom­bonier­ki, pta­sie mlecz­ko, ga­laret­ki, ba­to­ny cze­ko­la­dowe, o­wocowe, ciast­ka, de­li­cje, se­zam­ki;
  • owoce kan­dy­zo­wane: skór­ka po­ma­rań­czowa, figi, ro­dzyn­ki, mo­re­le, o­rzesz­ki, pi­sta­cje;
  • przy­pra­wy świą­tecz­ne: cy­na­mon, kar­damon, wa­ni­lia, goź­dzi­ki, po­syp­ki na cia­sta.

Część pa­czek chce­my przy­go­tować z art. spo­żyw­czymi, dla­te­go pro­si­my o prze­ka­zy­wanie darów w po­sta­ci: szyn­ka kon­ser­wowa, ryby w pusz­ce, kon­ser­wy, olej, przy­pra­wy, pieprz, a­nanas w pusz­ce, brzo­skwi­nia w pusz­ce, o­liw­ki, su­szo­ne po­mi­dory, wszel­kiego ro­dza­ju ma­karo­ny i kasze, cu­kier, mąka.

Świet­nym za­łącz­ni­kiem do pa­czek będą:

  • ka­len­darze na rok 2022 o te­ma­ty­ce zwią­za­nej z Pol­ską (hi­sto­rycz­ne, kra­jo­brazowe etc.);
  • kart­ki świą­tecz­ne z ży­cze­nia­mi;
  • me­dy­ka­men­ty, kremy, środ­ki o­pa­trun­kowe.

Ar­ty­ku­ła­mi, które rów­nież chce­my prze­ka­zać na­szym Ro­da­kom są:

  • środ­ki czysz­czą­ce typu: Lu­dwik, Do­me­stos, prosz­ki i żele do pra­nia, płyny do płu­ka­nia etc.
  • środ­ki hi­gie­nicz­ne: pasty do zębów, mydła, żele i płyny do ką­pie­li;

Za­pako­wane w torby dary, pro­si­my:

  • pod­pi­sy­wać swo­imi da­ny­mi oraz nazwą akcji „Pacz­ka na Kresy”,
  • skła­dać w sa­lach 3A i 16A w ter­mi­nie do 2 grud­nia 2021 roku.

Ser­decz­nie za­chę­camy do u­dzia­łu w tej akcji!

Drukuj E-mail