Weź udział w akcjach pomocowych

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu ser­decznie za­prasza do u­dzia­łu w ak­cjach:

  • „Paczka na Kresy – Boże Na­ro­dze­nie 2022” Fun­da­cja „Kresy w po­trze­bie” źbie­ra także dary dla po­trze­bu­ją­cych w Ko­stopolu w Ukra­inie,
  • „Ro­da­cy bo­ha­te­rom” – dla pol­skich ro­dzin z Kre­sów Wschod­nich i Kom­ba­tan­tów AK.

Osoby chęt­ne mogą wes­przeć zbiór­kę prze­ka­zu­jąc żyw­ność dłu­go­ter­mi­nową: ryż, ma­karon, kaszę, olej, cu­kier, kon­ser­wy mię­sne i rybne, wa­rzy­wa i owoce w pusź­ce, kakao, her­ba­tę, kawę (nie w szkla­nych o­pa­kowaniach), cze­ko­la­dę, sło­dy­cze, a także ar­ty­ku­ły che­mii go­spodar­czej (środ­ki czy­sto­ści, pro­szek do pra­nia) skar­pet­ki, czap­ki zi­mo­we, pod­koszul­ki ciem­ne, bok­ser­ki, ter­mo­bieliznę, mydło w ko­st­ce i w pły­nie, szam­pon, płyn do mycia na­czyń, pastę do zębów, dez­odoran­ty, chu­s­teczki do nosa, pa­pier to­a­le­towy, ręcz­ni­ki pa­pierowe. Świet­nym za­łącz­ni­kiem do pa­czek będą kart­ki świą­tecz­ne z ży­cze­nia­mi.
Zbiór­ka darów w szko­łach wo­je­wódź­twa ma­zo­wiec­kiego do 30.11.2022. Pod­pi­sa­ne (imię i na­źwi­sko, klasa) torby z da­rami pro­si­my przy­no­sić do sal 3A i 16A.

Drukuj E-mail