Rodzice

Terminy związane z rekrutacją do klas pierwszych i zerówki

In­for­mu­je­my, że Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Za­rzą­dze­niem nr 9/2019 z dnia 18.01.2019 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2019/2020 do klas pierw­szych pu­blicz­nych szkół pod­sta­wo­wych pro­wa­dzo­nych przez Mia­sto Otwock oraz Za­rzą­dze­niem nr 8/2019 z dnia 18.01.2019 o­kre­ślił ter­mi­ny przeprowadze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego, w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2019/2020 do pu­blicz­nych przed­szko­li i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wo­wych. Sz­cze­gó­ły po­ni­żej.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wniosków o kontynuację edukacji w klasie pierwszej

11.02.2019 22.02.2019

Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami

25.02.2019

8.03.2019

Weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną

11.03.2019

22.03.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25.03.2019, godz. 10.00

Obowiązek potwierdzenia przez rodzicówwoli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji

25.03.2019

29.03.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

1.04.2019, godz. 10.00

Procedura owoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listykandydatów przyjętych i nieprzyjetych rodzicew mogą wystąpić do kom isji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadninie odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnięść do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 2.04.2019

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do ublicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock

Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym

od dnia

do dnia

Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami

6.05.2019

10.05.2019

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

13.05.2019

17.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20.05.2019, godz. 10.00

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji

20.05.2019

24.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

27.05.2019, godz. 10.00

Procedura owoławcza

do 27.05.2019

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałówprzedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest MiastoOtwock

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny wprzedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko

4.02.2019

15.02.201

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami

18.02.2019

1.03.2019

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

4.03.2019

15.03.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18.03.2019, godz. 10.00

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

18.03.2019

22.03.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

25.03.2019, godz. 10.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listykandydatów przyjętych i nieprzyjetych rodzicew mogą wystąpić do kom isji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadninie odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnięść do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 23.03.2019

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest MiastoOtwock

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami

3.06.2019

7.06.2019

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

10.06.2019

14.06.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17.06.2019, godz. 10.00

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

17.06.2019

21.06.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

24.06.2019, godz. 10.00

Procedura owoławcza

do 25.06.2019

 

Drukuj