Rodzice

Zgłoszenia i rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenia i rekrutacja do klas pierwszych

Po­ni­żej przed­sta­wiamy do po­bra­nia do­ku­men­ty do wy­peł­nie­nia przy zgło­sze­niu u­cznia lub re­kru­ta­cji do klasy pierw­szej, kon­ty­nu­acji nauki w od­dzia­le przed­szkol­nym.

Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku

Dokumenty dotyczące kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym

Dokumenty dotyczące zgłoszenia lub rekrutacji do klasy pierwszej

 

Szczegółowe procedury rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szczegółowe procedury zgłoszeń i rekrutacji do klas pierwszych

Drukuj E-mail