Rodzice

Kryzys u dziecka

Napisane przez Artur Wołoszynek.

Aby dzia­łania po­dej­mowa­ne przez szko­łę były e­fek­tyw­ne, ro­dzi­ce po­win­ni mieć na nie rze­czy­wi­sty wpływ. Dla­te­go tak ważna jest współ­pra­ca i part­ner­stwo. Po­rozu­mie­nie jest nie­zwy­kle i­stot­nym e­lemen­tem w sy­tu­acjach trud­nych, kry­zyso­wych, któ­rych roz­wią­za­nie bez po­mocy ro­dzi­ców jest nie­mal­że nie­moż­liwe. Kry­zys dziec­ka jest mo­men­tem zwrot­nym w życiu, sta­nem zwią­za­nym z dużym na­pię­ciem e­mo­cjonal­nym, ne­ga­tyw­nymi u­czucia­mi, po­czu­ciem bez­rad­no­ści, a także ob­ja­wami so­ma­tycz­nymi. Niżej przed­sta­wio­ne zo­sta­ły symp­to­my kry­zysu u dziec­ka oraz za­sady po­stę­powa­nia z dziec­kiem u­moż­li­wia­ją­ce u­nik­nie­cie sy­tu­acji kry­zyso­wych.

 

SYMPTOMY KRYZYSU DZIECKA
(według Greenstone’a i Levitona)

Poznawcze:

Emocjonalne:

Behawioralne:

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM UMOŻLIWIAJĄCE UNIKNIECIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Żródło: Monitor Dyrektora Szkoły, nr 48/2014

Drukuj