Rodzice

Za ciężki plecak — jak temu zaradzić

Napisane przez Artur Wołoszynek.

W związ­ku z u­sta­le­niami rady pe­da­go­gicz­nej z dnia 17 wrze­śnia 2014 roku do­ty­czą­cymi pro­ble­mu za cięż­kich ple­ca­ków szkol­nych pro­ponu­je­my kilka po­moc­nych rad, aby od­cią­żyć plecy dzie­ci:

Pro­si­my ro­dzi­ców, aby po­roz­ma­wiali z dzieć­mi o tym pro­ble­mie i zwró­ci­li uwagę, co uczeń za­bie­ra ze sobą do szko­ły oraz czy cała za­war­tość ple­ca­ka jest da­ne­go dnia nie­zbęd­na.
 

Drukuj