Rodzice

Propozycja ubezpieczenia na rok szk. 2021/2022

Sza­now­ni Pań­stwo,

W ra­mach prze­pro­wa­dzonego kon­kur­su ofert, Rada Ro­dzi­ców na­szej szko­ły o­sta­tecz­nie wy­bra­ła na ten rok o­fer­tę u­bez­pieczenia na­stępstw nie­szczę­śliwych wy­pad­ków dzie­ci i mło­dzie­ży zło­żoną przez Com­pen­sa To­wa­rzy­stwo Ubez­pieczeń S.A.

W celu za­pew­nienia cią­gło­ści o­chrony u­bez­pieczenio­wej, dzie­ci zo­sta­ną ob­ję­te u­bez­pieczeniem od dnia 1 wrze­śnia bie­żą­cego roku. Ochro­na bę­dzie trwa­ła do 31 sierp­nia 2022 roku, zaś w przy­pad­ku u­czniów z naj­star­szych klas o­chrona zo­sta­nie au­to­matycz­nie prze­dłu­żo­na o do­dat­kowy mie­siąc tj. do 30 wrze­śnia 2022 roku.

Wy­bra­na o­fer­ta po­sia­da wiele zalet, do któ­rych na­le­żą mię­dzy in­ny­mi:

  1. Moż­li­wość za­war­cia u­bez­pieczenia bez­po­śred­nio przez ro­dzi­ców on­li­ne (w ter­mi­nie do 30 paź­dzier­nika b.r.). Za­le­tą u­bez­pieczenia on­li­ne jest przede wszyst­kim moż­li­wość wy­bo­ru jed­nego z czte­rech wa­rian­tów u­bez­pieczenia róż­nią­cych się głów­nie su­ma­mi u­bez­pieczenia, a co za tym idzie zróż­ni­co­wa­ną skład­ką, do­stosowa­ną do po­trzeb i moż­li­wo­ści fi­nan­so­wych ro­dzi­ców. Po­nad­to w ra­mach o­fer­ty ro­dzi­ce mogą u­bez­pieczyć swoje po­zosta­łe dzie­ci (do 20. roku życia), nie u­częsz­cza­ją­ce do SP 12 w Otwoc­ku.
    W przy­pad­ku u­bez­pieczenia dzie­ci w spo­sób tra­dy­cyj­ny za­war­cie umowy bę­dzie moż­li­we je­dy­nie pod­czas pierw­szego ze­bra­nia ro­dzi­ców w szko­le, a po­nad­to o­fer­ta bę­dzie o­gra­ni­czona tylko do jed­nego wa­rian­tu ze skład­ką 55 zł oraz moż­li­wo­ścią u­bez­pieczenia je­dy­nie u­czniów ak­tu­al­nie u­częsz­cza­ją­cych do SP12 w Otwoc­ku.
  2. Wy­so­kie sumy u­bez­pieczenia m.in. na zwrot po­nie­sionych kosz­tów le­czenia, re­ha­bi­litacji itp.
  3. Bar­dzo sze­ro­ki za­kres o­chrony w ro­dza­ju u­pra­wianych spor­tów przez dzie­ci, w tym spor­ty u­pra­wianie wy­czyno­wo pod­czas do­dat­kowych zajęć po­zasz­kol­nych. Wy­łą­czo­ne są je­dy­nie spor­ty eks­tremal­ne (§ 2 ust. 6 OWU NNW) oraz za­rob­kowe u­pra­wianie spor­tów (§ 2 ust. 15 OWU NNW)
  4. Ubez­pieczenie obowią­zu­je przez całą dobę na te­ry­to­rium ca­łe­go świa­ta (z za­strze­żeniem Klau­zul, dla któ­rych za­kres te­ry­to­rial­ny u­bez­pieczenia zo­stał o­gra­ni­czony do te­ry­to­rium RP zgod­nie z OWU – głów­nie kosz­ty le­czenia).

Pro­si­my o za­po­znanie się ze szcze­gó­ło­wy­mi wa­run­kami u­bez­pieczenia, które znaj­du­ją się w za­łącz­ni­kach nr 1a – „OWU NNW Sz­kol­ne 184 V z a­nek­sem nr 1 RODO”1b – „NNW Sz­kol­ne V 184, środ­ki spe­cjal­ne”.

Po­rów­na­nie po­szcze­gól­nych wa­rian­tów u­bez­pieczenia znaj­dą Pań­stwo w za­łącz­ni­ku nr 2 – „Po­rów­na­nie wa­rian­tów Com­pen­sa TU”.

Za­łącz­nik nr 3 – „4 pro­ste kroki u­bez­pieczenie szkol­ne 184 V” o­pi­su­je zaś jak w pro­sty spo­sób można za­wrzeć umowę u­bez­pieczenia on­li­ne, do czego bar­dzo go­rą­co Pań­stwa za­chę­camy.

Link z do­stę­pem do za­war­cia umowy on­li­ne oraz hasło do­stę­pu o­trzy­ma­ją Pań­stwo w naj­bliż­szych dniach po­przez e-dzien­nik bez­po­śred­nio od wy­cho­waw­ców.

Drukuj E-mail