2005/2006

 

Jed­no­cześnie odbył się w na­szej szko­le Kon­kurs na logo Po­wia­towe­go Kon­kursu Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go, w któ­rym wy­gra­ła Mar­ty­na Ko­wal­ska, u­czen­ni­ca klasy 8h.

Ucz­niom, któ­rzy za­ję­li czo­łowe miej­sca gra­tu­luje­my do­skona­łej zna­jo­mo­ści or­togra­fii, ży­czymy dal­szych suk­ce­sów.

Gra­tu­luje­my rów­nież bar­dzo ser­decz­nie Opie­ku­nom.

Uro­czy­ste roz­da­nie na­gród i dy­plo­mów od­bę­dzie się 28 kwiet­nia, o go­dzi­nie 10.00, w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku.