Jęz. angielski

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że w tym roku szkol­nym Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 w Otwoc­ku or­ga­ni­zu­je Po­wia­towy Kon­kurs Or­to­gra­ficz­ny o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych szkół pod­sta­wowych. Tekst dyk­tan­da od­wołu­je się do hi­sto­rii i kul­tury na­sze­go po­wia­tu, a u­czest­ni­cy muszą wy­ka­zać się sze­ro­ką wie­dzą z za­kre­su or­togra­fii i in­ter­punk­cji oraz u­mie­jęt­no­ścią za­sto­sowania jej w prak­ty­ce. Mamy na­dzie­ję, że chęt­nych nie za­brak­nie! Sz­cze­gó­ły wkrót­ce!

Mamy za­szczyt o­głosić, że Pa­tro­nat Ho­norowy nad kon­kur­sem ob­ję­li:

  • Ma­zo­wiec­ki Ku­ra­tor Oświa­ty,
  • Sta­ro­stwo Po­wia­towe w Otwoc­ku,
  • Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Ja­ro­sław Mar­giel­ski,
  • poseł Bo­że­na Że­la­zow­ska,
  • Po­wia­towa Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na w Otwoc­ku.