Rok szkolny 2019/2020

Zmiana terminu konkursu

Sza­now­ni Pań­stwo,
w związ­ku z wpro­wa­dze­niem trybu zdal­ne­go na­uczania je­steśmy zmu­sze­ni zmie­nić ter­min Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o tytuł Mi­strza Po­wia­tu Otwoc­kie­go.

W za­leż­no­ści od roz­woju sy­tu­acji pan­de­micz­nej i wa­run­ków na­uczania o po­pra­wionym har­mo­nogramie dzia­łań kon­kur­sowych po­in­for­mu­je­my Pań­stwa.

Drukuj E-mail