Rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy do udziału w konkursie

Ser­decz­nie za­praszamy do u­dzia­łu w I e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla uczniów klas siód­mych i ó­smych szkół pod­sta­wowych.

  • I etap kon­kur­su sta­no­wią e­li­mina­cje we­wnątrz­sz­kol­ne, ma­ją­ce na celu wy­ło­nie­nie do e­li­mina­cji po­wia­towych czte­rech naj­lep­szych re­prezen­ta­ntów: dwóch z klas siód­mych i dwóch z klas ó­smych. Ter­min wspól­ny dla wszyst­kich u­czest­ni­ków 16 lu­te­go 2022 roku, go­dzi­na 9.00
  • II etap kon­kur­su to e­li­mina­cje po­wia­towe, które od­bę­dą się w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku w dniu 9 marca 2022 roku, go­dzi­na 9.00.

Tekst dyk­tan­da o­bej­mie trud­no­ści or­togra­ficz­ne i in­ter­punk­cyj­ne, zna­jo­mość zasad or­togra­ficz­nych. Uczest­ni­cy zo­bowią­za­ni są do za­brania ze sobą pióra lub dłu­go­pi­su.

Zgło­sze­nia pro­si­my kie­ro­wać do na­uczy­cie­li ję­zy­ka pol­skie­go, do 28 stycz­nia 2022 roku (do piąt­ku). Ser­decz­nie za­praszamy!

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz zgłoszeniowy

  2. Oświadczenie rodzica

  3. Protokół z konkursu

  4. Regulamin konkursu

Drukuj E-mail