Aktualności

Spotkanie z policjantami

Napisane przez p. Małgorzata Pożarowszczyk.

W środę, 8 paź­dzier­nika, na bo­isku szkol­nym od­by­ło się spo­tka­nie z po­li­cjan­tami i pokaz tre­su­ry psów po­li­cyj­nych. Dzie­ci z ośmiu klas pierw­szych i dwóch klas „0” do­wie­dzia­ły się, jak na­le­ży bez­piecz­nie za­cho­wać się w kon­tak­tach ze zwie­rzę­ta­mi, jak u­ni­kać a­gre­syw­nych za­cho­wań. W dru­giej czę­ści spo­tka­nia pani na­czel­nik Wy­dzia­łu Ruchu Dro­gowe­go – Anna Dydek za­po­znała dzie­ci z za­sadami po­ru­sza­nia się pie­szych w ruchu dro­go­wym, bez­piecz­nym za­cho­waniem pod­czas jazdy sa­mo­chodem, prze­pro­wa­dzi­ła prak­tycz­ną lek­cję na skrzy­żo­wa­niu przy szko­le.

Dzie­ci były za­chwy­co­ne i szczę­śli­we, bo mogły wejść do ra­dio­wozu i u­siąść na mo­tocy­klach po­li­cyj­nych. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my Ko­men­dan­towi Ko­men­dy Po­wia­towej Po­li­cji w Otwoc­ku panu Ro­ber­towi Ko­kosz­ce, pani Ani Dydek i o­bec­nym po­li­cjan­tom za prze­pro­wa­dzenie lek­cji na temat bez­pieczeń­stwa oraz ro­dzi­com z klasy 1f panom Mar­ci­no­wi Gaj­damo­wi­czowi i Paw­ło­wi Se­meniu­ko­wi za pomoc w or­ga­ni­zacji zajęć.

Drukuj