Aktualności

Dodatkowe zajęcia dla kl. 6

Napisane przez p. Artur Wołoszynek.

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się spraw­dzianem w kla­sach szó­stych, zor­ga­ni­zowane zo­sta­ły do­dat­kowe, obowiąz­kowe za­ję­cia z ję­zy­ka pol­skie­go i ma­te­maty­ki dla u­czniów w dniach re­ko­lek­cji szkol­nych. Ucz­nio­wie spo­ty­ka­ją się w szko­le na za­ję­ciach o godz. 8.20, a o 10.00 udają się pod o­pie­ką na­uczy­cie­li do ko­ścioła. Za­ję­cia od­by­wać się będą od po­nie­dział­ku 24 marca do środy 26 marca we­dług gra­fi­ku za­miesz­czo­nego po­ni­żej.

Klasa 6a:
8.20–9.05: matematyka, p. I. Zbysińska
9.15–10.00: jęz. polski, p. R. Balcerzak

Klasa 6b:
8.20–9.05: jęz. polski, p. A. Dąbrowska
9.15–10.00: matematyka, p. I. Zbysińska

Klasa 6c:
8.20–9.05: matematyka, p. A. Książek
9.15–10.00: jęz. polski, p. A. Dąbrowska

Klasa 6d:
8.20–9.05: jęz. polski, p. H. Basek
9.15–10.00: matematyka, p. E. Ujazdowska

Klasa 6e:
8.20–9.05: jęz. polski, p. A. Szaciłło
9.15–10.00: matematyka, p. I. Winnicka

Klasa 6f:
8.20–9.05: matematyka, p. B. Kamińska
9.15–10.00: jęz. polski, p. A. Szaciłło

Drukuj