Aktualności

Informacje dotyczące rekrutacji

Sza­now­ni Pań­stwo,

w związ­ku z de­cy­zją do­ty­czą­cą za­mknię­cia szkół i przed­szko­li w ter­mi­nie od 16 do 25 marca 2020 roku u­przej­mie in­for­mu­je­my, że ter­mi­ny re­kru­ta­cji w roku szkol­nym 2020/2021 do pu­blicz­nych przed­szko­li i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wowych oraz do klas pierw­szych pu­blicz­nych szkół pod­sta­wowych, dla któ­rych or­ga­nem pro­wa­dzą­cym jest Mia­sto Otwock po­zosta­ją bez zmian. Do­ku­men­ty re­kru­ta­cyj­ne można skła­dać w szkole w godz. 7.00–10.00. 

Wnio­sek w ko­per­cie lub tecz­ce o­pa­trzonej ak­tu­al­nym nu­me­rem te­lefo­nu na­le­ży po­zosta­wić w wy­zna­czo­nym w szko­le miej­scu. W razie ko­niecz­no­ści ko­rek­ty bę­dzie­my się z Pań­stwem kon­tak­tować te­lefo­nicz­nie.

Drukuj E-mail