Nasze uprawy

Zobacz jak uprawiamy ziemniaki, które przyjechały do nas z Włoch oraz kwiaty przed naszą szkołą.

Zgod­nie z za­plano­wany­mi dzia­łaniami po­sta­nowi­liśmy za­ło­żyć o­gró­dek szkol­ny. Przy­go­towa­li­śmy sa­dzon­ki kwia­tów i ziem­nia­ki przy­wie­zio­ne przez na­szych na­uczy­cie­li, które do­sta­li­śmy w pre­zen­cie od u­czniów z wło­skiej szko­ły. Przy­nie­śliśmy po­trzeb­ne na­rzę­dzia: ło­pa­ty, gra­bie i grace. Wy­ko­pa­li­śmy dołki, na­stęp­nie u­mie­ściliśmy w nich sa­dzon­ki i ob­sy­pa­li­śmy zie­mią. Po­dla­li­śmy je wodą. Na ko­niec wy­rów­na­li­śmy zie­mię gra­biami.

Ob­ser­wo­wa­li­śmy jak ro­śli­ny się roz­wi­ja­ją. Je­sienią po­sta­nowi­liśmy wy­ko­pać ziem­nia­ki. Cie­ka­wi by­li­śmy jak wy­glą­da­ją i czy róż­nią się od pol­skich. Po wy­ko­pa­niu za­nie­śliśmy je do kuch­ni szkol­nej. Obra­li­śmy, po­kroiliśmy na równe czę­ści, u­my­li­śmy, wło­ży­li­śmy do garn­ka, za­lali­śmy wodą, po­soli­liśmy. Z nie­cier­pliwo­ścią cze­ka­li­śmy aż się u­go­tują.Pora na wykopki – kosztujemy włoskie ziemniaki

{yoogallery src=[/images/stories/wydarzenia/comenius/wloskie_ziemniaki] height=[100] width=[100] order=[asc] prefix=[thumb100_] thumb=[polaroid] resize=[1]}Ziemniaki przywiezione z Włoch

{yoogallery src=[/images/stories/wydarzenia/comenius/ziemniaki] height=[100] width=[100] order=[asc] prefix=[thumb100_] thumb=[polaroid] resize=[1]}


Kwiaty

{yoogallery src=[/images/stories/wydarzenia/comenius/kwiaty] height=[100] width=[100] order=[asc] prefix=[thumb100_] thumb=[polaroid] resize=[1]}
Comenius

Drukuj