Święto chleba

Święto ChlebaW czwar­tek, 26 kwiet­nia w na­szej szko­le ob­chodzi­liśmy „Dzień Ch­le­ba”. Po­zna­li­śmy przy­sło­wia, mó­wi­liśmy o sza­cun­ku do chle­ba i do pracy. Pod­czas wy­ciecz­ki do pie­kar­ni u­cznio­wie po­zna­li tech­no­logię pro­duk­cji pie­czy­wa. W do­mach, wraz z ro­dzi­ca­mi, pie­kli chleb. Swoją pracę zi­lu­stro­wa­li zdję­cia­mi. Wiel­kim po­wodze­niem cie­szy­ła się wy­sta­wa i de­gu­sta­cja chle­bo­wych wy­pie­ków.Chleb z ziarnami
upieczony przez Olę Hawajską (kl. 3d)

Chleb razowy upieczony przez Kubę Toczyskiego i Jaśka Wojnara z kl. 4b

{yoogallery src=[/images/stories/wydarzenia/comenius/chleb] height=[100] width=[100] order=[asc] prefix=[thumb100_] thumb=[polaroid] resize=[1]}


Comenius

Drukuj