Smakowite, polskie potrway

W marcu odbył się kon­kurs „Go­tu­je­my pol­skie po­tra­wy.” W przy­go­towywa­niu u­lubio­nych przy­sma­ków wzię­ły udział całe ro­dzi­ny. Efek­ty pracy mo­że­my po­dzi­wiać o­glą­da­jąc wy­ko­na­ne zdję­cia. Gra­tu­luje­my wszyst­kim u­czest­ni­kom kon­kursu. Mamy na­dzie­ję, że wy­ko­na­ne we­dług po­da­nych prze­pi­sów pol­skie po­tra­wy będą sma­ko­wały na­szym przy­ja­cio­łom z Włoch i Hisz­pa­nii.


Comenius

Drukuj