Nasze ZOO

Wyniki etapu powiatowego

7 kwiet­nia 2022 roku w na­szej szko­le od­by­ły się e­li­mina­cje po­wia­towe I e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kursu Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go dla u­czniów klas siód­mych i ó­smych. Razem z przed­sta­wi­cielami SP12 wzię­li u­dział u­cznio­wie z dzie­wię­ciu szkół. W e­li­mina­cjach szkol­nych u­czest­ni­czy­ło w sumie 147 osób, w e­li­mina­cjach po­wia­towych 27 osób.

Ko­mi­sja kon­kur­sowa o­ce­ni­ła prace i wy­ło­ni­ła na­stę­pu­ją­cych zwy­cięz­ców:

W ka­te­go­rii klas siód­mych:

  • I miej­sce – Szy­mon Ka­wul­ski SP12 w Otwoc­ku 106 pkt
  • II miej­sce – Pola Ci­chec­ka SP w Sta­rej Wsi 103,5 pkt
  • III miej­sce – Mi­cha­lina Gru­dziń­ska SP12 w Otwoc­ku 102,5 pkt

W ka­te­go­rii klas ó­smych:

  • I miej­sce – Zofia Sędek SP12 w Otwoc­ku 118 pkt
  • II miej­sce – Alek­san­dra Bu­dzisz SP w Sta­rej Wsi 112,5 pkt
  • III miej­sce – Na­talia Bębas SP w Sta­rej Wsi 112 pkt

Wszyst­kim u­czest­ni­kom kon­kur­su dzię­ku­je­my za u­dział oraz ży­czymy po­wodze­nia w dal­szym przy­swa­janiu zasad or­togra­ficz­nych i in­ter­punk­cyj­nych.

 

Jed­no­cześnie odbył się w na­szej szko­le Kon­kurs na logo Po­wia­towe­go Kon­kursu Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go, w któ­rym wy­gra­ła Mar­ty­na Ko­wal­ska, u­czen­ni­ca klasy 8h.

Ucz­niom, któ­rzy za­ję­li czo­łowe miej­sca gra­tu­luje­my do­skona­łej zna­jo­mo­ści or­togra­fii, ży­czymy dal­szych suk­ce­sów.

Gra­tu­luje­my rów­nież bar­dzo ser­decz­nie Opie­ku­nom.

Uro­czy­ste roz­da­nie na­gród i dy­plo­mów od­bę­dzie się 28 kwiet­nia, o go­dzi­nie 10.00, w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku.